Donat l’interès que pot tenir per als col·legiats, adjuntam seguidament les resolucions de la Direcció general dels Registres i del Notariat per les quals es modifiquen els models per presentar en el Registre Mercantil els comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació, així com el relatiu a la presentació dels comptes anuals consolidats.

Model comptes anuals

Model comptes consolidats