Des del Fòrum d’Associacions i Col·legis de Professionals Tributaris informen que ja s’ha publicat a l’AEAT el banner de l’Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents, exercici 2019, que es pot consultar aquí (https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inici/La_Agencia_Tributaria/Campanes/_Campanas_/_comp_Sociedades/_comp_Sociedades.shtml).

Informen així mateix que es troben disponibles les dades fiscals corresponents a l’exercici 2019 per assistir en l’ompliment del model 200 (Consulta de dades fiscals de l’impost sobre societats) i que enguany hi ha una nova funcionalitat que permet incorporar de forma automàtica les dades comptables en la declaració (balanç, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net). Les persones interessades poden consultar un vídeo amb un exemple d’importació a l’enllaç (https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Sociedades/Sociedades_2019/Incorporacion_de_datos_contables_a_Sociedades_WEB/Incorporacion_de_datos_contables_a_Sociedades_WEB.shtml).

Finalment, les respostes a les preguntes més freqüents relacionades amb el termini de declaració (article 12 Reial decret llei 19/2020), figuren en:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/PF_plazo_declaracion_Impuesto_sobre_Sociedades_art_12_RDLey_19_2020/PF_plazo_declaracion_Impuesto_sobre_Sociedades_art_12_RDLey_19_2020.shtml