Ateses les diferents gestions dutes a terme per l’ICAIB i altres col·legis professionals davant la prefectura superior de Policia per tractar de donar solució i poder reiniciar el servei col·legial de tramitació de NIES per representació que s’ofereix als col·legiats, s’informa que, atenent a l’interès general, i sense perjudici de les noves millores que se seguiran tractant amb l’autoritat policial, l’ICAIB reiniciarà, de moment de forma limitada, el servei de gestió de NIES, a partir de divendres 3 de juliol de 2020.

No obstant això, i seguint les instruccions de la direcció policial, de moment l’ICAIB limitarà el servei a la tramitació d’un nombre molt reduït d’expedients setmanals, de manera que es prega als col·legiats que, en tot cas, presentin a l’ICAB aquelles sol·licituds que tinguin caràcter d’urgència.

Aquestes instruccions reflecteixen la necessitat d’aportar tota la documentació necessària, entre la qual, com saben, figura, entre d’altres, el formulari de sol·licitud degudament emplenat, el pagament de la taxa i el poder de representació (poder notarial o apud acta).

Aquestes instruccions reflecteixen la necessitat d’aportar tota la documentació necessària, entre la qual figura, entre d’altres, el formulari de sol·licitud degudament emplenat i el poder de representació (poder notarial o apud acta) i per a la qual cosa, com saben, resulta imprescindible la personació del client a la seu de l’ICAIB.
L’horari per presentar les sol·licituds de NIE a l’ICAIB és de les 10:30 a les 13:30 hores.

Model apud acta