La Direcció territorial de la Seguretat Social ha informat que, en relació al reconeixement de la pensió de jubilació als treballadors fixos discontinus cal que s’acrediti davant aquest organisme l’extinció de la relació laboral, “sense que sigui possible l’accés a aquesta pensió des de la suspensió del contracte per la finalització de la temporada”.

Segons l’art. 213.1 de l’TRLGSS -s’assenyala en la nota- “el gaudi de la pensió és incompatible amb el treball de pensionista, amb les excepcions i en els termes que legalment o reglamentàriament es determinin”. I afegeixen que, “tot i que l’esmentat article utilitza el terme ‘treball’ i no ‘contracte’, cal entendre que, en compliment de la incompatibilitat prevista a l’article, s’ha de mantenir suspesa la pensió de jubilació ordinària mentre es mantingui en vigor el contracte de treball, encara que el pensionista estigui en un període de no activitat”.