S’informa als col·legiats que a l’enllaç es pot consultar el plec de condicions per a la contractació d’un servei d’assessoria i informació jurídica relacionat amb l’oficina integral de l’habitatge de l’ajuntament d’Eivissa.