El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha aprovat, en data 10 de desembre de 2019, la proposta de protocol remès per l’ICAIB i elaborat per la Comissió d’Igualtat del Col·legi per facilitar la suspensió d’actes judicials per causa de maternitat o paternitat dels professionals de l’advocacia. Tal com es pot veure en el document adjunt, el TSJIB donarà trasllat d’aquest protocol a tots els òrgans judicials de la comunitat, amb el qual es pretén facilitar la conciliació dels advocats i de les advocades que han tingut i / o adoptat un fill.

Així, el protocol indica que, “amb caràcter general, en els casos d’embaràs la suspensió per a les advocades s’establirà per un termini de 10 dies anteriors a la data prevista de part i els 60 dies posteriors al fet que es produeixi el part o l’adopció”. Per als advocats, aquest termini “serà de 30 dies des de l’enllumenament o adopció”.

“Es justificarà mitjançant qualsevol document apte, com un informe o certificat mèdic o certificat de naixement del fill, en el qual consti la identitat completa de la mare o del pare”. El nou assenyalament es farà un cop transcorreguts els 60 dies en el cas de les advocades i els 30 en el cas dels lletrats.

Protocol maternitat/paternitat
Acord TSJIB