Atès l’interès que pot tenir per als professionals de l’advocacia, s’adjunta tot seguit l’extracte de les «Recomanacions relatives a les observacions finals del Comitè de Drets de la Infància sobre els informes periòdics cinquè i sisè d’Espanya», que l’Oficina de Defensa de Drets del Menor de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern ha enviat a l’ICAIB.

Recomanacions