Es recorda als col·legiats que els dictàmens d’honoraris que, per imperatiu legal, emet aquest Il·lustre Col·legi es confeccionen atenent els usos i costums que en matèria d’honoraris s’han vingut aplicant per la Junta de Govern i en base a les interpretacions efectuades per aquesta Junta en nombrosos dictàmens ja emesos en els múltiples supòsits informats al llarg dels anys.

Això és conseqüència de la normativa europea transposada al nostre dret intern així com de les actuals directrius marcades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que adverteixen als col·legis d’advocats sobre la necessitat de suprimir qualsevol barem, criteri, recomanació o orientació en matèria d’honoraris professionals, per considerar que aquests podrien suposar una pràctica restrictiva de la lliure competència. Tal escenari va motivar que, al seu dia, l’ICAIB procedís a suprimir les Normes o criteris orientadors d’honoraris.