El ministeri de Justícia i el Consell General de Psicologia han renovat el conveni que ha permès crear a Balears – i a la resta de les CCAA que no tenen transferides les competències de Justícia- un grup específic de psicòlegs per reforçar els equips psicosocials dels jutjats i tribunales en l’elaboració d’informes pericials.

La prova pericial a través d’aquest equip específic de reforç pot ser sol·licitada o bé directament pel jutge, o bé per les parts personades en el procediment judicial, si bé en aquest cas hauran de formular la sol·licitud a través del jutge. És convenient recordar que el Col·legi de Psicòlegs ha sol·licitat que les comunicacions del jutjat a aquesta corporació col·legial es facin preferentment per correu electrònic (copib@cop.es)

La llista dels professionals que integren el grup de psicòlegs de reforç per a l’elaboració d’informes pericials es pot consultar a l’enllaç web: http://www.copib.es/pdf/infocopib/2016/pericial/20161003unificattribunals.pdf