La Direcció General de la Seguretat Social a les Balears ha comunicat a l’ICAIB l’obertura d’un expedient de contractació d’advocats en exercici per al seu apoderament per part de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, mitjançant la tramitació d’un contracte de serveis per a un període de temos que acabarà el 31 de desembre de 2017.

El termini per presentar la sol·licitud de participació, així com la documentació requerida en la clàusula 6ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars, acaba el dia 23 de juny, a les 24 hores. I s’ha de remetre per correu electrònic a l’adreça: contratacion.inss-baleares.dp@seg-social.es