Informem als col·legiats que s’ha sol·licitat una subvenció per al nou Servei d’Orientació Jurídica de proximitat, que es posarà en marxa día 1 de març de 2023 i que s’adreça a dos grups diferenciats de beneficiaris, per als quals se sol·liciten lletrats voluntaris que han de complir els requisits següents:

  • SOJ Menors amb mesures judicials: lletrats en exercici amb formació específica de menors. (Assessorament legal a menors que compleixen mesures judicials en qüestions de qualsevol jurisdicció).
  • SOJ MENAS: lletrats en exercici amb formació específica d’estrangeria. (Assessorament legal en qüestions d’estrangeria i acompanyament professional durant el procediment que la persona beneficiària del projecte hagi de fer).
  • Declaració responsable acreditativa que es posseeixen els coneixements jurídics necessaris (veure document adjunt).

El servei es prestarà, en el cas dels menors que estiguin complint una mesura privativa de llibertat, als centres d’internament de menors dependents del Govern de les Illes Balears i als Centres de Justícia gestionats per la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, mentre que en la resta dels casos es durà a terme als respectius despatxos professionals.

Pel que fa a les retribucions dels lletrats que s’inscriguin, s’ha previst el pagament de 45€ bruts per assistència d’assessorament i 45€ per acompanyament professional durant el procediment que la persona beneficiària del projecte hagi de fer.

Per poder atendre l’imminent inici d’aquest serveis esmentats, els lletrats interessats a formar part dels nous torns hauran de dirigir la seva sol·licitud al correu electrònic anapilar.lopez@icaib.org abans del dia 6 de març de 2023, inclós, adjuntant una fotocòpia del DNI en vigor i el formulari que trobareu al final d’aquestes línies, degudament emplenat i amb especificació del grup concret i aportant la declaració de la formació requerida.

Cal tenir en compte que l’activitat no es limita a un assessorament general i/o una primera orientació, ja que inclou els acompanyaments que requereixin les gestions que calgui fer, tot i que els professionals assignats a aquests serveis no podran assumir els assumptes, ni dur a terme, ni directament ni indirectament, les actuacions judicials o extrajudicials que podrien provenir o derivar de les consultes ateses en el marc daquest servei. Si s’hagués de sol·licitar justícia gratuïta per a la defensa dels seus interessos, es facilitarà la informació i es col·laborarà en la seva gestió.

S’informa que per poder romandre al servei cal complir amb la presentació de les assistències i factures en els cinc dies posteriors a la realització del servei, tal com sol·licita la Conselleria d’Afers Socials.

Declaració responsable