S’informa als col·legiats que el termini per a sol·licitar el servei de confirming que permet anticipar les quantitats a percebre pels assumptes justificats del torn d’ofici i ALD és el dia 15 de cada mes.

Així mateix, es comunica que el sistema permet sol·licitar l’avançament dels assumptes justificats, en aquest cas, al mes de març o els corresponents als mesos de març i abril, però no així si només se sol·licita la bestreta del mes d’abril, però no la de març.