L’accés gratuït a aquesta base de dades requereix l’ús del carnet col·legial digital i es fa des del portal web col·legial, concretament a través de l’accés directe que es troba a la casulla Legislació i Jurisprudència pot trobar a l’enllaç de legislació i jurisprudència que apareix a la pantalla principal de la web de l’ICAIB.