Recordam als lletrats del servei del torn d’ofici que poden presentar tant les sol·licituds de justícia gratuïta com els justificants de les assistències per correu electrònic (concretament en l’adreça que correpongui de les indicades al final d’aquest text), motiu pel qual, si s’opta per aquesta via no és necessari que presentin els originals a les oficines de l’ICAIB.

Així mateix, recordem que, a petició de l’ICAIB, les comissions d’assistència jurídica gratuïta de tots els partits judicials de les Illes admeten que les sol·licituds de justícia gratuïta es presentin sense la signatura de l’interessat, si bé, en l’apartat reservat per a la signatura de la persona sol·licitant s’haurà d’indicar “IMPOSIBILIDAD POR ESTADO DE ALARMA”..

A més, i atesa la recomanació que les assistències es facin telefònicament o per via telemàtica, els fulls de l’assistència seran admeses sense el segell de la dependència policial concreta, sent important en aquest cas especificar en el document el número de l’avís de la centraleta.

Els correus per enviar les assistències efectuades i les corresponents sol·licituds de justícia gratuïta són:

eivissa@icaib.org

inca@icaib.org

manacor@icaib.org

menorca@icaib.org

turnodeoficio@icaib.org