Del 10 al 16 de Febrero 2018

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Tributs. Generalitat de Catalunya.- Ordre HFP/186/2018, de 21 de febrer, per la qual s’aprova el model d’autoliquidació 510 de l’impost sobre els habitatges buits (BOE 27-2-2018) https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfsBOE-A-2018-2689.pdf

Impost sobre el Valor Afegit.- Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen el suport dels Llibres registre de l’Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària establerta en l’article 62.6 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i una altra normativa tributària, i el model 322 “Impost sobre el Valor Afegit. Grup d’Entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l’Impost sobre el Valor Afegit a la importació liquidat per la Duana”, aprovat per l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre (BOE 27-2-2018) https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2690.pdf

2018-03-02T09:29:07+00:00