Del 3 al 9 de Marzo 2018

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

Procediments administratius. Gestió informatitzada.- Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, per la qual es modifica l’Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (BOE 6-3-2018) https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Aigües.- Llei 1/2018, de 6 de març, per la qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de la Llei d’Aigües, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol (BOE 7-3-2018) https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni.- Ordre HFP/231/2018, de 6 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2017, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s’estableixen els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i presentació de l’esborrany de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics i per la qual es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE 8-3-2018) https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf

2018-03-09T09:14:39+00:00