TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

31 de desembre.- Termini per justificar els assumptes del Torn d'Ofici

El termini per justificar els assumptes que tenguin reconegut el benefici de justícia gratuïta per part de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta (CAJG) acaba el dia 31 de desembre. Les passes que cal seguir per justificar les designacions són: Des del lloc web de l’ICAIB accedir al SIGA + Cens + Fitxa col·legial + torn d’ofici + designacions. A la …

Read more

TO i ALD.- Actuació davant procediments de delictes lleus

Informam que en relació als procediments de delicte lleu el lletrat ha d’actuar de la manera següent: Si el dia de la guàrdia assisteix a la seu policial en un procediment com a delicte lleu, sempre en el cas en què hi hagi una persona investigada o detinguda, haurà d’assistir-la estant aquesta assistència coberta per l’import del dia de guàrdia. …

Read more

Interferències de la centraleta a l'hora d'acceptar l'avís

Davant les comunicacions per part d'alguns lletrats de la incidència que, de vegades, es registra amb la centraleta de guàrdies en el moment de marcar l'opció d'acceptar l'avís i aquesta no funciona, s'informa que en aquest casos, únicament s'ha d'esperar a que es repeteixi la telefonada i aleshores acceptar l'avís. El motiu d'aquesta incidència es que en ocasions la telefonada …

Read more

Concessió de vènia a lletrat particular

En els casos de concessió de la vènia a un lletrat particular d'un assumpte en el qual hi ha designació d'ofici, és recomanable comunicar aquesta concessió al departament del Torn d'Ofici, per tal de de deixar sense efecte la designació.

Read more

29/12/2017.- Termini de presentació de les assistències de guàrdia del 4t trimestre de 2017

Els professionals disposen fins al dia 29 de desembre per presentar les assistències fetes durant el quart trimestre de 2017, excepte les que es facin a la darrera setmana del trimestre, per a les quals el termini acaba el dia 4 de gener de 2018.

Read more

Forma de justificacíó dels sobreseïments

Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d'ofici en el cas de finalització d'aquest amb sobreseïment, es recorda que: Barem: 1.- SP lliure: 100% 2.- SP Provisional: 70%, sempre que es justifiqui actuació del lletrat, posteriorment a la guàrdia. El 70% del barem en les Diligències prèvies tindrà lloc amb l'escrit de defensa o l'actuació del …

Read more

15 de desembre.- Justificació de sobreseïments

S’informa que el termini per presentar els documents acreditatius de les actuacions en els sobreseïments acaba el dia 15 de desembre de 2017.

Read more

Sol·licituds de justícia gratuïta a nom de menors

Es recorda als lletrats que les sol·licituds de justícia gratuïta a nom de persones menors d'edat han d'anar signades pel representant legal d'aquestes.

Read more
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2017 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 E-Mail:info@icaib.org