Des del dia 1 de febrer de 2018, el programa SIGA incorpa una nova casulla a fi que els col·legiats puguin justificat els sobreseïments per Internet.

Als efectes de facilitar la justificació dels assumptes assignats pel torn d’ofici en el cas de finalització d’aquest amb sobreseïment, es recorda que:

Barem:
1.- SP lliure: 100%
2.- SP Provisional: 70%, sempre que es justifiqui actuació del lletrat, posteriorment a la guàrdia.

El 70% del barem en les Diligències prèvies tindrà lloc amb l’escrit de defensa o l’actuació del Lletrat posterior a la guàrdia i amb l’Acte de sobreseïment, amb aplicació dels següents criteris:

A.- ACTUACIÓ POSTERIOR A LA GUÀRDIA:
1.- No es considera actuació posterior a la guàrdia l’escrit de personació.
2.- Tampoc té la consideració d’actuació posterior a la guàrdia el dia següent de la guàrdia (si ha quedat pendent una declaració).

B.- DOCUMENTACIÓ PER JUSTIFICAR SOBRESEÏMENTS
1.- Escrit segellat sol·licitant el sobreseïment i anterior a la data de l’Acte de sobreseïment. Aquest escrit ha d’estar suficientment motivat.
– No s’abonarà el sobreseïment sol·licitat pel lletrat quan el justiciable hagi renunciat prèviament o quan l’actuació del lletrat derivi de la defensa jurídica del perjudicat i sense que el lletrat hagi intervingut en una altra actuació.
– En els DUD en què la sol·licitud del sobreseïment es formuli en la compareixença, serà suficient l’acta de la compareixença.
– Quant a la motivació en els escrits es requereix un mínim de fonamentació fàctica i jurídica.