Reclamacions

Amb vista a facilitar la tramitació de les possibles queixes dels ciutadans relatives a la seva disconformitat amb actuacions professionals dels lletrats o a discrepàncies amb les decisions que, en matèria deontològica, adopti la Junta de Govern de l’ICAIB, adjuntam seguidament els models dels impresos, amb el detall de la informació que en tot cas ha d’especificar el denunciant.