Punt d’informació cadastral

En virtut de l’acord signat amb l’Adreça del Cadastre, el ICAIB s’ha convertit en un Punt d’Informació Cadastral, de manera que es pot accedir a les dades cadastrals (propis i dels seus clients) i obtenir al moment el certificat cadastral corresponent.
Els professionals que contin amb la deguda autorització del titular podran, així mateix, presentar declaracions cadastrals corresponents a alteracions immobiliàries. Per la seva banda, els ciutadans podran accedir, també de forma immediata, a una sèrie d’informació cadastral i en concret, als serveis següents:

  • Servei de consulta lliure i certificat electrònic de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificat electrònic per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides sobre els immobles de la seva titularitat.

Com emprar el servei

La utilització del servei requereix la presència de l’interessat davant el departament de Secretària de cada seu i la presentació del DNI o de l’acreditació, si escau, de la representació o de l’autorització, així com de la formalització dels formularis corresponents.

  • Documentació i formularis necessaris
  • Document Nacional d’Identitat
  • Acreditació, si escau, de la representació o de l’autorització

[/fusion_builder_column_inner]

En cas de representació, han d’adjuntar-se el model d’autorització i el formulari del representant del titular.

Horaris i llocs d’atenció

A través de la oficina virtual : Oficina Virtual
O bien en alguna de las sedes: