Servei d'orientació jurídica

El Col·legi d’Advocats de les Illes Balears disposa a totes les seus de diferents serveis d’orientació jurídica gratuïta que posa a l’abast d’aquells ciutadans que, per motius d’índole personal o econòmica, es troben en situació de vulnerabilitat especial: persones sense recursos econòmics, víctimes de la violència de gènere, gent gran, persones amb diversitat funcional, població reclusa, etcètera.

Per a poder accedir al Servei els recursos econòmics, computats anualment i per unitat familiar, s’hauran de trobar dins dels següents paràmetres:

a) Persones no integrades en cap unitat familiar DUES VEGADES IPREM (6.948.24 X 2 = 13.894,48)
b) Persones integrades en unitat familiar amb MENYS de 4 membres DUES VEGADES I MITJA IPREM (6.948.24 x 2 i ½ = 17.370,60)
c) Unitats familiars integrades per 4 membres o més o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa TRIPLE del IPREM (6.948,24 x 3 = 20.844,72) ART.12.5) QUÍNTUPLE IPREM (6.948,24 x 5 = 34.741,20)

Constitueixen modalitats d’unitat familiar la integrada pels cònjuges no separats legalment, el pare o la mare, i els fills menors no emancipats. Es consideren famílies nombroses de categoria especial aquelles amb més de 5 fills.

INICIAR SOL.LICITUD
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

Justicia Gratuïta exclusiva per Desnonaments

INICI SOL.LICITUD DESNONAMENT
INICIAR SOL.LICITUT SOJ DEPENDENTS

SOJMA – Servei d’orientació jurídica contra el maltractament animal

Més informació

Destinat a l’assessorament dels consumidors derivats al servei des de l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor de l’Ajuntament de Palma.

Oficina d’informació al consumidor