Noticies Torn d’Ofici2017-07-25T12:58:21+02:00

Noticies Torn d'Ofici

Torn d’ofici i ALD.- Pagat el mes d’agost

S'informa que en data 9 d’octubre, l'ICAIB ha dut a terme el pagament dels assumptes del torn d’ofici i d’assistència lletrada al detingut corresponents al mes d’agost de 2019. Aquesta ordre de pagament es tramita [...]

Mostreig aleatori de justificacions del Torn d’Ofici

S’informa que s’ha dut a terme el mostreig per a la justificació de les actuacions corresponents al mes d’agost, d’acord amb allò que s’estableix a la Directriu VI de les Directrius del Torn d’Ofici, en [...]

Torn d’ofici i ALD.- Pagat el mes de juliol

S'informa que en data 19 de setembre, l'ICAIB ha dut a terme el pagament dels assumptes del torn d’ofici i d’assistència lletrada al detingut corresponents al mes de juliol de 2019. Aquesta ordre de pagament [...]

Directrius del Torn d’Ofici

Per tal de facilitar el correcte funcionament i desenvolupament dels serveis del Torn d’Ofici i de l’assistència lletrada al detingut, i / o d’ajudar a resoldre alguns dels dubtes que es puguin plantejar al respecte, [...]

T.O. i ALD.- Pagat el mes de juny 2019

S'informa als col·legiats que l'ICAIB ha procedit en data 31 de juliol a donar l'ordre de pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i ALD corresponents al mes de juny de 2019, un cop rebuda a [...]

T.O. i ALD.- Pagat el mes de maig 2019

S'informa als col·legiats que l'ICAIB ha procedit en data 22 de juliol a donar l'ordre de pagament dels assumptes del Torn d'Ofici i ALD corresponents al mes de maig de 2019, un cop rebuda a [...]

Plataforma de permutes. El canvi de guàrdia deu ser confirmat

Es recorda als col·legiats que l'oferta d'una guàrdia per ser permutada a través de la plataforma de recent creació (https://extranet.icaib.org/#homepage) no comporta la seva acceptació automàtica, de manera que mentre no es rebi la confirmació [...]

Assistències corresponents al torn de la guàrdia

Recordam als lletrats que estiguin de guàrdia que, excepte indicació expressa de l'ICAIB per necessitats del servei, únicament poden fer assistències corresponents al torn de la guàrdia, amb l'excepció dels lletrats de guàrdia de violència [...]