Portal de transparència

MEMÒRIES ANUALS

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears publica anualment una memòria en la qual dona compte de l’activitat que ha duit a terme tant la Junta de Govern com els diferents departaments, comissions i seccions col·legials.
També publica el compte de resultats de despeses i ingressos de cada exercici, així com una memòria amb les partides principals del seu pressupost.
[+] Més informació

JUNTA DE GOVERN, FUNCIONS I NORMATIVA

Junta de Govern
La Junta de Govern és l’òrgan rector de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. Està composta per catorze membres, entre els quals hi ha els càrrecs de degà, vicedegà, secretari, tresorer i bibliotecari comptador. Els col·legiats trien per sufragi directe la Junta de Govern, que es renova per meitats cada dos anys.
Per avançar en els seus objectius, la Junta de Govern rep el suport de les comissions delegades.
[+] Més informació

Objectius i funcions
Els objectius essencials de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears són: ordenar l’exercici de la professió i representar-la en exclusiva; defensar els drets i els interessos professionals dels col·legiats; organitzar la formació professional permanent dels advocats; dur el control deontològic i aplicar el règim disciplinari en garantia de la societat; propugnar l’Estat social i democràtic de dret proclamat a la Constitució; promoure i defensar els drets humans, i col·laborar en el funcionament, la promoció i la millora de l’Administració de justícia i altres administracions públiques per satisfer els interessos generals.
Entre les funcions que té atribuïdes l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, destaquen les següents:

  • Assumir la representació que estableixin les lleis per complir els seus fins i, especialment, la representació i la defensa de la professió davant l’Administració, les institucions, els tribunals, les entitats i els particulars.
  • Organitzar i gestionar els serveis d’assistència jurídica gratuïta i altres serveis d’assistència i orientació jurídica que es puguin crear estatutàriament.
  • Ordenar l’activitat professional dels col·legiats; vetllar per la formació, l’ètica i la dignitat professionals i pel respecte als drets dels particulars; exercir la facultat disciplinària en l’àmbit professional i col·legial, i elaborar els seus estatuts particulars, modificar-los i sotmetre’ls a l’aprovació del Consell General de l’Advocacia Espanyola i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Organitzar i promoure activitats i serveis comuns d’interès per als col·legiats, de caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial, de previsió i d’altres d’anàlegs, inclosa l’assegurança obligatòria de la responsabilitat civil professional.
  • Procurar l’harmonia i la col·laboració entre els col·legiats i impedir la competència deslleial entre ells.
  • Adoptar les mesures que condueixin a evitar i perseguir l’intrusisme professional, la competència deslleial i la publicitat il·legal.
  • Intervenir, amb sol·licitud prèvia, en la conciliació o l’arbitratge pel que fa a qüestions que, per motius professionals, se suscitin entre els col·legiats o entre aquests i els seus clients.

Normativa
L’ICAIB es regeix per l’Estatut col·legial, l’Estatut general de l’advocacia espanyola, el Codi deontològic de l’advocacia i qualsevol altra normativa que afecti la professió, sempre de conformitat amb la legislació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tant els Estatuts com el Codi deontològic configuren l’advocacia com una professió lliure i independent que presta un servei a la societat en interès públic i que s’exerceix en règim de competència lliure i lleial.

CONVENIS AMB ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES

SUBVENCIONS

2013: 725.400 euros rebuts en concepte de despeses d’infraestructura per la gestió del servei de justícia gratuïta.
2014: 757.350 euros rebuts en concepte de despeses d’infraestructura per la gestió del servei de justícia gratuïta.

RETRIBUCIONS

El fet de pertànyer a la Junta de Govern, òrgan rector de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, no està retribuït.

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Observatori de Justícia Gratuïta
Informe de l’any 2014
Informe de l’any 2013

BÚSTIA PER A LA CIUTADANIA

Per fer qualsevol consulta i sol·licitar informació o presentar una queixa, les persones interessades poden enviar un correu electrònic a l’adreça secretaria@icaib.org secretaria@icaib.org o acudir a qualsevol de les seus que l’ICAIB té a Palma, Maó, Manacor, Eivissa i Inca.

S’han d’especificar el nom i els cognoms, les dades de contacte i el contingut i la motivació de la sol·licitud.

A més, i a fi de facilitar la tramitació de les queixes dels ciutadans relatives a la seva disconformitat amb actuacions professionals dels lletrats o discrepàncies amb les decisions que, en matèria deontològica, adopti la Junta de Govern de l’ICAIB, les persones interessades poden consultar i/o descarregar-se els impresos de queixa.