Assistència lletrada al detingut

L’assistència lletrada al detingut o pres i l’assistència d’advocat en tot tipus de processos són instruments fonamentals per a fer possible la realització jurídica del dret a la tutela judicial efectiva i de les garanties de la llibertat personal consagrades en la constitució de 1978. El caràcter gratuït de l’assistència lletrada al detingut, en tot cas, i l’assistència d’advocat, en els supòsits de justícia gratuïta, són complements indispensables dels drets i garanties abans citats.