Torn d'ofici

Documentació

Directrius d’actuació per a la prestació dels serveis del Torn d’Ofici

Atenent a la derogació del reglament del Torn d’Ofici de l’ICAIB, que fou aprovada per la Junta General Ordinària de 20 de desembre de 2012 i que es justifica, bàsicament, en l’entrada en vigor de diferents normatives publicades amb posterioritat al reglament, que han anul·lat part de les disposicions d’aquest, i fidels al compromís assolit a l’esmentada sessió de la Junta General, la Junta de Govern de l’ICAIB ha aprovat, amb data 18 de gener de 2013, les directrius dels Torns d’Ofici en les quals s’estableixen els criteris que regiran l’organització i el funcionament d’aquest servei, que seran de compliment obligat per a tots els lletrats a l’àmbit de l’ICAIB.
A més, amb data 14 de novembre de 2014, la Junta de Govern acordà la modificació de les Directrius i aprovà els protocols d’actuació dels serveis del TO dels partits judicials de Mallorca i Menorca, i del partit judicial d’Eivissa.

Informació sobre delictes lleus

Arran de la reforma del 2015 del CP, informam els col·legiats que, en relació amb els procediments de delicte lleu, els lletrats han d’actuar de la manera següent:

1. ALD

Si el dia de la guàrdia els lletrats assisteixen en seu policial en un procediment per delicte lleu, ho han de fer, quedant cobert pel dia de guàrdia.
En general, la defensa en els judicis per delicte lleu no gaudeix del benefici de justícia gratuïta; per tant, no és preceptiva la intervenció lletrada, excepte que hi hagi un ofici o una interlocutòria motivada del jutjat o bé s’hagi de formular una acusació en nom de la víctima en l’àmbit de la violència de gènere.

2. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS PER PODER COBRAR-LES

La manera de justificar els assumptes que s’inicien com a DP o DUD i que es transformen en delicte lleu és comunicar-ho a l’ICAIB i enviar-hi la documentació de les actuacions fetes. Després, la Comissió del Torn d’Ofici indicarà allò que correspongui i el Departament del Torn d’Ofici s’encarregarà de justificar-ho.

Informació sobre sobreseïments

Per justificar els sobreseïments provisionals i poder abonar-los, els lletrats han de presentar l’escrit segellat presentat davant el jutjat i la interlocutòria de sobreseïment, a la seu de l’ICAIB del partit judicial de la designació d’ofici, i serà la Comisssió del torn d’ofici que indicarà la justificació corresponent al departament del torn d’ofici, qui s’ocuparà de justificar.
Per això, recordam als lletrats que la documentació que necessàriament s’ha d’aportar en els casos d’arxivament o de sobreseïment provisional és:

  • Pel que fa a les DUD, còpia de la resolució d’arxivament i còpia de l’acta.
  • Pel que fa a les DPA, còpia de l’escrit de sol·licitud expressa d’arxivament o, si no, còpia de les diligències de prova en què hagi intervingut el lletrat que hagin implicat l’arxivament o el sobreseïment.

Els lletrats han de presentar aquesta documentació a les seus respectives un cop que la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta resolgui concedir el benefici. En cas contrari, s’arxivarà la petició d’abonament per les actuacions duites a terme.