Informam que en relació als procediments de delicte lleu el lletrat ha d’actuar de la manera següent:

Si el dia de la guàrdia assisteix a la seu policial en un procediment com a delicte lleu, sempre en el cas en què hi hagi una persona investigada o detinguda, haurà d’assistir-la estant aquesta assistència coberta per l’import del dia de guàrdia.

En general la defensa en judici per delicte lleu no està coberta pel benefici de justícia gratuïta, atès que en aquests judicis no és preceptiva la intervenció lletrada, excepte en els supòsits en què hi hagi aute motivat del jutjat o en els quals l’actuació tengui per objecte formular acusació en nom de la víctima en l’àmbit de violència de gènere.

Per justificar els assumptes que comencen com DP o DUD i que es transformen a delicte lleu, s’hauran de comunicar a l’ICAIB (turnodeoficio@icaib.org) i adjuntar la documentació de les actuacions dutes a terme, de les quals es donarà oportú trasllat a la Comissió del Torn d’Ofici perquè adopti la decisió que correspongui i, si escau, el departament del TO s’encarregui de procedir a la justificació.

Art.967 LeCrim:
“…para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y representación.”