TURNO-CAT
Apreciat/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Pagat el mes de juny

Al mes d’agost, l’ICAIB ha pagat els assumptes del torn d’ofici i d’assistència lletrada al detingut corresponents al mes de juny de 2018. L’ordre de pagament es tramita immediatament en rebre la transferència que efectua el Ministeri de Justícia, que és l’organisme encarregat d’abonar els serveis de TO i ALD a la comunitat autònoma balear. Els professionals adscrits al servei …
Read more

Justificació de sobreseïments

Per justificar els sobreseïments provisionals, que han de tenir reconogut el benefici per part de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta, els lletrats han de presentar a la seu col·legial del partit judicial de la designació d'ofici, l'escrit segellat presentat davant el Jutjat i l’aute de sobreseïment, essent la Comissió de torn d'ofici la que indicarà allò que correspon al departament …
Read more

Assistència al detingut en policia i en el jutjat

Es recorda que, en general, els lletrats que duen a terme les assistències en policia tenen l’obligació d’acudir-hi quan el detingut passa a disposició judicial, encara que no sigui el mateix dia de la guàrdia, excepte en els casos en què la persona detinguda passi a disposició judicial en un partit judicial diferent del de l’assistència en policia, ja que …
Read more

TurnoMedia Balears: mediació específica per al torn d'ofici

Recordam als col·legiats adscrits al torn d'ofici que, en cas que rebin alguna queixa per part del justiciable, l'ICAIB posa a la seva disposició, de forma totalment gratuïta, el servei de TurnoMedia Balears, mitjançant el qual s'ofereix una oportunitat de resoldre les discrepàncies d'una forma directa, àgil i ràpida, amb la intervenció d'un mediador professional pertanyent al registre de la …
Read more

Moment de la meritació de la indemnització del torn d’ofici

Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici d’acord amb els percentatges i els moments següents: 1. El 70 %: a) En processos civils, inclosos els de família, en presentar la còpia de la providència d’admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d’aquesta. b) En apel·lacions civils, en presentar la …
Read more

Lletrats d’alta en més d’un partit judicial

Recordam als col·legiats que les directrius del torn d’ofici estableixen que els lletrats tenen l’obligació d’atendre els seus clients d’ofici en el partit judicial del qual procedeix la designació.
Read more

Dades econòmiques a les sol·licituds de Justícia Gratuïta

A fi de facilitar la tramitació de la justícia gratuïta en els assumptes d'ofici, és es necessari afegir les dades econòmiques a l'apartat habilitat a tal efecte dins la sol·licitud.
Read more

Consultes a l'ICAIB sobre procediments concrets

Davant les consultes que de vegades fan els col·legiats sobre qüestions concretes de cóm procedir en un procès determinat, es recorda que l'ICAIB no pot intervenir en la direcció lletrada d'un procediment, ja que, entre altres factors, no coneix l'expedient ni les circumstàncies concretes del client. En aquest sentit, la funció d'orientació que pot dur a terme el Col·legi només …
Read more

ALD a estranger per Torn Penal General

S'informa als lletrats que, en el cas de realitzar una assistència a un estranger davant Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat pel Torn d'Penal General, en el supòsit d'un posterior trasllat de l'estranger als jutjats per demanar autorització judicial d'ingrés en centre d'internament d'estrangers, ha de ser assistit pel mateix lletrat que el va atendre a policia. Per tant, …
Read more

Torn d'Ofici Mallorca.- Presentació dels escrits d'insostenibilitat

Recordam que, atesa la instrucció procedent de Gerència de Justícia, els escrits d’insosteniblidad que presentin els lletrats adscrits al servei del Torn d’Ofici en els tres partits judicials de Mallorca s'han de presentar directament davant la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Mallorca, que és l'organisme competent per a la seva tramitació, que té la seva seu al carrer Posada de …
Read more

Informació sobre comptes bancaris a la fitxa personal de SIGA

S’informa els col·legiats de la possibilitat que a la seva fitxa personal del programa SIGA s’incloguin dos comptes bancaris en el cas que vulguin consignar-ne un per al càrrec de les quotes col·legials i, si s’escau, altres serveis facturats per l’ICAIB, i un altre per percebre els ingressos dels assumptes del torn d’ofici. Els col·legiats que estiguin interessats en aquesta …
Read more

Inca.- Torn d'Ofici i ALD

Recordam que el servei de l'Assistència Lletrada al Detingut de Penal General a Inca inclou actuacions del torn de Menors i del d'Estrangeria, en no haver torns específics en aquest partit judicial.
Read more
BANNER-TURNO-CAT
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org