S’informa els col·legiats de la possibilitat que a la seva fitxa personal del programa SIGA s’incloguin dos comptes bancaris en el cas que vulguin consignar-ne un per al càrrec de les quotes col·legials i, si s’escau, altres serveis facturats per l’ICAIB, i un altre per percebre els ingressos dels assumptes del torn d’ofici.

Els col·legiats que estiguin interessats en aquesta opció poden enviar un correu a l’adreça facturacio@icaib.org en el qual han d’especificar el número de compte per als abonaments del torn d’ofici i el número de compte per als càrrecs col·legials.