Els advocats i procuradors meriten la indemnització corresponent a la seva actuació en el torn d’ofici d’acord amb els percentatges i els moments següents:

1. El 70 %:

a) En processos civils, inclosos els de família, en presentar la còpia de la providència d’admissió de demanda o tenint per formulada la contestació d’aquesta.
b) En apel·lacions civils, en presentar la còpia de providència administrativa per la qual s’admet a tràmit el recurs o, si escau, en personar-se en l’alçada.
c) En procediments penals, en presentar la còpia de la diligència o sol·licitud d’actuació processal en què intervingui el lletrat o procurador o en obrir-se el judici oral.
d) En apel·lacions penals, en presentar la còpia de la resolució judicial tenint per formalitzat o impugnat el recurs o en assenyalar-se la vista.
e) En els altres procediments, en presentar la còpia de la diligència judicial acreditativa de la intervenció del lletrat o procurador dels tribunals.
f) En els recursos de cassació formalitzats, en presentar la còpia de la providència per la qual es tingui per formalitzat el recurs.
g) En els recursos de cassació no formalitzats, en presentar la còpia de l’informe dirigit al col·legi en què es fonamenta la inviabilitat del recurs.

2. El 30% restant dels assumptes procedents, en presentar la còpia de la sentència o la resolució que posi fi a la instància.

3. En les transaccions extrajudicials i l’informe d’insostenibilitat de la pretensió, es merita la totalitat de la indemnització corresponent en presentar el document subscrit per la persona interessada o l’informe d’insostenibilitat.

4. Pel que fa a les sortides a centres de presó, es merita la totalitat de la indemnització en presentar el certificat expedit pel centre penitenciari que acredita l’actuació duita a terme.

5. En la via administrativa prèvia (estrangeria i asil), es merita la totalitat de la indemnització en presentar la còpia de la resolució o l’actuació administratiu que suposi l’acabament del procediment.