BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

CORTS GENERALS

Mesures urgents.- Resolució de 21 d’octubre de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 23-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/23/pdfs/BOE-A-2021-17245.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Advocats i Procuradors dels Tribunals. Societats professionals. Mesures econòmiques. Telecomunicacions.- Llei 15/2021, de 23 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, així com la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, el Reial decret llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s’amplia la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter temporal, i la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (BOE 25-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/25/pdfs/BOE-A-2021-17276.pdf

Protecció social.- Reial decret llei 21/2021, de 26 d’octubre, pel qual es prorroguen les mesures de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica (BOE 27-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf

Mesures urgents.- Reial decret llei 23/2021, de 26 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’energia per a la protecció dels consumidors i la introducció de transparència en els mercats majorista i minorista d’electricitat i gas natural (BOE 27-10-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17458.pdf