BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge (BOIB 3-10-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/135/1145830