BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSEJO DE GOBIERNO.- Decreto Ley 6/2023, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda (BOIB 3-10-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2023/135/1145831