Junta de govern

junta

La Junta de Govern és l’òrgan rector de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. Està composta per 14 membres que inclouen els càrrecs de degà, vicedegà, secretari, tresorer i bibliotecari comptador. La Junta es tria per sufragi directe dels col·legiats i es renova a parts iguals cada dos anys.

Són atribucions de la Junta de Govern:

 • Sotmetre a referèndum assumptes concrets d’interès col·legial, per sufragi secret i en la forma que la pròpia Junta estableixi.
 • Resoldre sobre l’admissió dels llicenciats o doctors en Dret que sol·licitin incorporar-se al Col·legi. El degà pot exercir aquesta facultat en els casos d’urgència, que han de ser sotmesos a la ratificació de la Junta de Govern.
 • Vetlar perquè els col·legiats observin una bona conducta amb relació als tribunals, als seus companys i als seus clients, i perquè despleguin la diligència i la competència professional necessària per exercir la seva funció.
 • Exercir les accions i les actuacions oportunes per impedir i perseguir l’intrusisme, així com l’exercici de la professió als que, col·legiats o no, l’exerceixin de forma i sota condicions contràries a les legalment establertes, sense excloure les persones naturals o jurídiques que facilitin l’exercici professional irregular.
 • Regular, en els termes legalment establerts, el funcionament i la designació per prestar els serveis d’assistència jurídica gratuïta.
 • Determinar les quotes d’incorporació i les ordinàries que han de satisfer els col·legiats per sostenir les càrregues i els serveis col·legials.
 • Proposar a la Junta General que s’imposin quotes extraordinàries als seus col·legiats.
 • Recaptar l’import de les quotes i de les pòlisses establertes per sostenir les càrregues del Col·legi, del Consell General de l’Advocacia i dels altres recursos econòmics dels col·legis prevists en aquest Estatut.
 • Proposar a la Junta General que s’estableixin normes orientatives d’honoraris professionals i emetre informes sobre honoraris aplicables quan els tribunals demanin el seu dictamen, d’acord amb el que disposen les lleis o quan els col·legiats minutants ho sol·licitin.
 • Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta de Govern i disposar el que és necessari per elegir-los, de conformitat amb les normes legals i estatutàries.
 • Convocar juntes generals ordinàries i extraordinàries i assenyalar-ne l’ordre del dia.
 • Exercir les facultats disciplinàries respecte als col·legiats.
 • Proposar a la Junta General que aprovi els reglaments d’ordre interior que estimi convenients.
 • Establir, crear o aprovar les agrupacions, les comissions o les seccions de col·legiats que puguin interessar als fins de la corporació, regular-ne el funcionament i fixar les facultats que, quan pertoqui, li deleguin. Nomenar les representacions a les quals es refereix l’article 4.2 d’aquest Estatut.
 • Vetlar perquè en l’exercici profesional s’observin les condicions de dignitat i prestigi que corresponen als advocats, així com propiciar l’harmonia i la col·laboració entre els col·legiats, impedir la competència deslleial i regular la publicitat, de conformitat amb la legalitat vigent.
 • Informar els col·legiats amb promptitud de totes les qüestions que puguin afectar-los, ja siguin d’índole corporativa, col·legial, professional o cultural.
Degà

Excmo. Sr. D. Martín Aleñar Feliu

Diputats:

carmen-lopez

1º Sra. Dª. Carmen López González

salvador-perera

2ª Sr. D. Salvador Perera Morell

3º Sr. D. Miguel Cerdá Piedra

diputado 4

4º Sr. José de Juan Orlandis

5º Sr. D. Javier Fernández Pineda

pedro-monjo

6º Sr. D. Pedro Monjo Cerdá

Eva María Cardona Guasch

7º Sra. Dª. Eva María Cardona Guasch

patricia-campomar

8ª Sra. Dª. Patricia Campomar Gómez

9º Sr. D. Miguel Albertí Amengual

10ª Sra. Lydia Blanco Rodríguez

Bibliotecaria-contadora

Sra. Dª. María José Lagos Aguilar

Tresoreratesorera

Sra. Dª. María Elena Germán Foz

Secretaria

10ª Sra. Dª Neus Linares Llabrés

Delegat seu d’Inca

10ª Sra. Dª Neus Linares Llabrés

Delegat seu de Manacorrieragarcia

Sr. D. David Riera García

Delegat seu de Menorcapedro-monjo

Sr. D. Pedro Monjo Cerdá

Delegat seu d’Eivissa i FormenteraCARMEN-GONZALEZ-CARDONA

Sra. Dª Carmen González Cardona