Informem que amb data 8 de setembre de 2016 l’ICAIB i l’Ajuntament de Palma han acordat renovar i ampliar el seu mutu compromís d’ajudar a aquelles persones que es troben en risc de perdre el seu habitatge per dificultat o impossibilitat de fer front al pagament del préstec hipotecari, la qual cosa suposa que en breu es reactivarà el servei d’orientació legal gratuïta als usuaris que advocats voluntaris prestaven a aquestes persones a l’antiga OMIH i que ara es durà a terme a la seu de l’Oficina Municipal antidesnonaments els dimarts i dijous de les 17 : 00 a les 19:00 hores.

Per a això, els col·legiats que vulguin participar de manera altruista en aquesta nova fase del servei, poden remetre un correu electrònic a l’adreça comunicacio@icaib.org En el moment en que hi hagi un nombre suficient de professionals inscrits per poder establir els torns d’atenció del servei, es convocarà tots ells a una reunió a l’ICAIB Palma, per tal de perfilar tots aquells detalls d’organització que aquests vulguin consultar.

Tal com s’especifica en el document adjunt, la funció dels professionals de l’advocacia consistirà a orientar els usuaris, convocats mitjançant cita prèvia per l’Oficina antidesnonaments, sobre les alternatives que puguin tenir per abordar el pagament de la hipoteca i / o evitar la pèrdua del seu habitatge. En aquells supòsits en què hi hagi una demanda o actuació judicial derivada de l’impagament de la hipoteca, l’usuari serà derivat al servei d’Orientació Jurídica perquè, si escau, i sempre que reuneixi els requisits d’accés a la justícia gratuïta, sigui l’advocacia d’ofici la que assumeixi la defensa del seu cas.

Guia de funcionameent del servei