Registre de Societats Professionals

Inscripció al Registre de Societats Professionals d’Advocats

En compliment del disposat en la normativa vigent, la Junta de Govern del ICAIB va aprovar el 8 d’octubre de 2007 la creació del Registre de Societats Professionals, en el qual han d’inscriure’s tant les societats professionals noves que es constitueixin a l’empara de la citada llei, com aquelles altres ja existents amb anterioritat, que tinguin per objecte social l’exercici en comú d’una activitat professional, i que s’acullin a la Llei de Societats professionals mitjançant l’adaptació dels seus estatuts a la mateixa. Qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modificació del contracte social seran igualment objecte d’inscripció en el Registre de Societats Professionals.

En el departament de secretaria de l’ICAIB. La Rambla, 10, 07003 Palma Tel 971 179 400 Correu electrònic: secretaria@icaib.org De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.

Documentació a presentar per societat de nova inscripció

1.- Fotocòpia de l’escriptura pública o del contracte de societat segons el cas.
2.- Drets d’inscripció: 130€ IVA inclòs.

Forma de pagament:

mitjançant ingrés: La Caixa ES29 2100 1807 9102 0007 9490 (aportar justificant d’ingrés)
Pagament per caixa: a través del departament d’administració Il·lustre Colegi d’Advocats de les Illes Balears (La Rambla, 10 de Palma)

Información Adicional

Consultar els articles 26 i 27 dels Estatuts del ICAIB.