S’informa que els presidents de les seccions civils de l’Audiència Provincial de les Illes Balears, reunits per analitzar la interpretació de la disposició transitòria segona del RDL 6/2023, han acordat, en relació amb el recurs d’apel·lació civil, que la interposició de recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial “només tindrà lloc respecte dels procediments judicials iniciats per demanda, sol·licitud o petició presentada davant dels jutjats de Primera Instància a partir del 20 de març del 2024”.

Unificación de criterios respecto del recurso de apelación civil ante la Audiencia Provincial
Se informa que los presidentes de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de las Illes Balears, reunidos para analizar la interpretación de la Disposición Transitoria segunda del RDL 6/2023, han acordado, en relación al recurso de apelación civil, que la interposición de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial “solo tendrá lugar respecto de los procedimientos judiciales iniciados por demanda, solicitud o petición presentada ante los juzgados de Primera Instancia a partir del 20 de marzo de 2024”.