BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
MINISTERI DE SANITAT
Mesures sanitàries.- Correcció d’errors de l’Ordre SND/292/2021, de 26 de març, per la qual s’estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre (BOE 10-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5651.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT
Mesures laborals. COVID 19.- Llei 3/2021, de 12 d’abril, per la qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19 (BOE 13-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf

Mesures excepcionals.- Llei 4/2021, de 12 d’abril, per la qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 (BOE 13-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf

Societats de capital.- Llei 5/2021, de 12 d’abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades (BOE 13-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5773.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Tributs.- Ordre HAC/342/2021, de 12 d’abril, per la qual s’aprova el model 234 de “Declaració d’informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal”, el model 235 de “Declaració d’informació d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables” i el model 236 de “Declaració d’informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal” (BOE 13-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf

Tributs.- Resolució de 8 d’abril de 2021, del Departament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven els models de comunicacions entre els intervinents i partícips en els mecanismes transfronterers de planificació fiscal objecte de declaració (BOE 13-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5781.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Ajudes.- Ordre HAC/348/2021, de 12 d’abril, per la qual es concreten els criteris per a assignació d’ajudes directes a autònoms i empreses en aplicació del que es disposa en el Títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (BOE 14-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Vehicles. Reglament.- Reial decret 265/2021, de 13 d’abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre (BOE 14-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5868.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Informació cadastral.- Resolució de 8 d’abril de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 29 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General del Cadastre, per la qual s’aproven les normes tècniques per a la incorporació de la representació gràfica d’immobles en documents notarials (BOE 15-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/15/pdfs/BOE-A-2021-5949.pdf

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS
Mercat de valors.- Circular 1/2021, de 25 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals i estats financers de les Empreses de Serveis d’Inversió i els seus grups consolidables, Societats Gestores d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Societats Gestores d’Entitats de tipus tancat (BOE 16-4-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6049.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS.- Decret 33/2021, de 9 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a totes les Illes Balears, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma, i de modificació del Decret 21/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen limitacions a l’entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 (BOIB 10-4-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/48/1085088

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 9 d’abril de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB 10-4-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/48/1085096

CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB 13-4-2021) https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2021/04/13/049-1085272/dof/cat/pdf