BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Mesures urgents.- Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE 5-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/boe-a-2021-7351.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL DE GOVERN.- Decret llei 4/2020, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge (BOIB 5-5-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/58/1087264