S’informa que s’ha convocat Junta General Ordinària, que tindrà lloc a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a totes les seus, el dia 24 de març de 2020, a les 13:00 hores.
Entre els punts de l’ordre del dia figuren l’examen i la votació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici 2019; la ressenya dels esdeveniments col·legials més importants registrats en 2019; i la proposta d’adquisició d’un solar a Inca per implantar la futura seu col·legial d’Inca.

Compte general d'ingressos i despeses 2019
Convocatòria Junta General