Havent tingut coneixement el dia d’avui que s’ha generat certa confusió, en virtut de la qual s’atribueix equivocadament al degà de l’ICAIB una petició a Policia perquè les assistències al detingut es facin als jutjats de forma presencial, es considera imprescindible aclarir que ni el degà ni cap altre membre de la Junta de Govern del Col·legi han formulat cap petició, ni per escrit ni oralment, en aquest sentit.