Degut a l’interès que pot tenir per als professionals de l’advocacia, adjuntam seguidament l’acord no jurisdiccional que ha adoptat en data 6 de juliol de 2016 el Ple de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, relatiu a les notificacions a través del sistema Lexnet al ordre social i els terminis processals.

Acuerdo TS Lexnet social 6 julio 2016