El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha activat el Pla de Recursos Digitals de l’Advocacia, un ambiciós programa d’ajudes dirigit als lletrats i lletrades exercents que s’hagin vist especialment afectats en la seva activitat per la COVID-19 i que té per objecte donar suport als col·legiats i col·legiades en l’adopció i la capacitació en l’ús de mitjans digitals que els ajudin a captar clients, promocionar els seus serveis jurídics, o instal·lar eines de gestió per optimitzar els seus recursos, reduir costos i / o ser més eficients en l’organització i el desenvolupament del seu treball diari.

El programa es complementa amb ajudes econòmiques que facilitaran als professionals beneficiaris d’un d’aquests recursos l’adquisició de hardware (ordinadors portàtils, tabletes i escàners) i de software destinats a millorar l’activitat professional.

El pla, dotat amb 950.000 euros, estarà vigent del 8 de febrer al 13 de març, ambdós inclosos, i es pot consultar a www.abogacia.es/planderecursos, on també es podrà cursar les sol·licituds.
Resumim tot seguit les característiques principals del Pla:

CINC RECURSOS DIGITALS I ORIENTACIÓ D’ÚS

El pla consta de cinc recursos, entre els quals els sol·licitants han d’optar només per un:

Digitalització de despatx. Accés a paquets ofimàtics i eines col·laboratives destinades a facilitar el treball diari i a permetre el treball en multidispositius sincronitzats, de forma totalment segura.

Presència a Internet. Els que optin per aquest recurs podran crear un portal web especialment dissenyat per oferir els seus serveis jurídics; una aplicació per al maneig conjunt i coordinat de xarxes socials; i el coneixement per a posicionament web i millora de la identitat digital.

Màrqueting digital. Els beneficiaris d’aquesta línia adquiriran un codi per a la captació de clients a través del servei d’anuncis en la modalitat “pagament per clic” del cercador Google. Professionals experts orientaran als advocats en la implementació dels anuncis i en la primera fase de les campanyes.

Gestió econòmica del despatx. S’obtindrà una eina per calcular els costos interns del despatx i dels processos derivats de l’activitat i s’obtindrà l’orientació d’un especialista per tenir un control detallat dels resultats i de les necessitats en termes econòmics.

Gestió d’expedients: amb aquest recurs es podrà millorar els processos de gestió i tramitació d’expedients amb el seu correu i amb les plataformes de comunicació amb les diferents administracions de justícia, quan sigui possible. El beneficiari comptarà, a més, amb un especialista que també l’ajudarà a identificar millor tot el relacionat amb la gestió integral de l’activitat professional.

En tots els casos, el lliurament de el recurs triat anirà acompanyada de l’orientació en el seu ús que duran a terme professionals experts a través de sessions formatives en línia en grups reduïts, entre els mesos de maig i juliol, i que són obligatòries per als beneficiaris.

AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER A ADQUIRIR HARDWARE I SOFTWARE

Els adjudicataris d’algun dels recursos digitals que hagin superat la capacitació podran optar, també, a una ajuda per a l’adquisició de hardware (d’ordinadors portàtils, tauletes o escàners) i de software que hagin de menester per a la millora del despatx.

A través d’un acord de finançament del Consell amb un o més proveïdors, els beneficiaris podran comprar el producte directament a aquest/aquests aplicant un codi que implicarà un important descompte en el preu. El venedor emetrà la corresponent factura i rebut a càrrec del beneficiari, de manera que aquest es podrà deduir l’IVA del preu total de la compra.

BENEFICIARIS I REQUISITS

Poden accedir a les ajudes els advocats i les advocades exercents per compte propi, aliena, o de forma col·lectiva, que no es trobin en situació d’incapacitat professional i que, havent declarat el 2019 uns ingressos bruts inferiors a 45.000 euros, acreditin haver perdut en el primer semestre del 2020 almenys un 30% de la seva facturació en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència de la COVID-19.

A més, i entre altres requisits, els aspirants han de ser col·legiats o col·legiades incorporats abans del 14 de març de 2020; estar al corrent de pagament de les quotes col·legials (tret que hagi sol·licitat un ajornament o condonació de part de les mateixes); i tenir interès de millora de les competències digitals o d’un major desenvolupament de capacitat digital per al manteniment de l’exercici de la seva pràctica en el nou context derivat de la situació de la pandèmia COVID-19.

DOCUMENTACIÓ

Per sol·licitar l’ajut serà suficient completar el formulari online i aportar el DNI i una declaració responsable de veracitat, signada digitalment. Una vegada que es reconegui pel Consell la condició de beneficiari, s’haurà d’aportar la documentació corresponent, que es pot consultar a les bases adjuntes al final d’aquest text.

Informació i sol·licituds en: www.abogacia.es/planderecursos

Bases del Pla de recursosdigitals