Els col·legiats que varen assistir a la Junta General Ordinària del 28 de març aprovaren amb una àmplia majoria, concretament amb el vot favorable de tots els assistents excepte una abstenció, el compte general de despeses i ingressos de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2017.

La tresorera i el degà de l’ICAIB, acompanyats per altres membres de la Junta de Govern, varen presentar als col·legiats el compte general, que ha obtingut l’informe favorable de l’auditoria, i explicaren algunes de les qüestions més destacades de la gestió de l’exercici del 2017, el resultat final del qual és favorable als interessos dels col·legiats.

Resultats del 2017
Nota explicativa de l’estat de comptes del 2017