Els col·legiats assistents a la Junta General de dia 21 de desembre han aprovat per unanimitat el pressupost de l’ICAIB per a l’exercici del 2022, que, pel que fa a l’activitat estrictament col·legial, preveu uns ingressos de 2.674.050 euros, unes despeses de 2.611.800 euros i unes inversions, ordinàries i extraordinàries, que pugen als 373.360 euros.
Una vegada més ha estat la tresorera Irma Riera, acompanyada en aquest cas pel vicedegà i la secretària, qui ha desgranat els detalls i les novetats principals d’un pressupost amb el qual l’ICAIB es proposa augmentar els serveis i les eines que es posen a l’abast dels col·legiats per facilitar el dia a dia de l’exercici professional i el seu accés gratuït a una formació continuada de màxima qualitat; millorar els espais i les infraestructures col·legials; i aprofundir en els nous reptes tecnològics del col·legi i de l’advocacia, com entre uns altres, avançar cap a l’expedient col·legial digital.

I tot això mantenint intactes els imports de les quotes col·legials corrents, que no varien des de quasi una dècada, i conservant les exempcions i les bonificacions previstes per a determinats grups de col·legiats, com són, entre uns altres, els exer¬cents majors de 70 anys; els no exercents majors de 65; els que són pares i mares i els col·legiats exercents amb menys de quatre anys d’exercici.

Entre les qüestions enumerades per la tresorera durant la seva intervenció per explicar els comptes de l’any pròxim, figuren les inversions que pretenen emprendre’s en la compra del solar per a la construcció de la nou seu col·legial a Inca, l’adquisició de la qual ja va ser aprovada en Junta General; la destinada a diferents obres de millora a les instal·lacions col·legials; i aquella amb la qual comptarà el departament de Sistemes a fi de, d’acord amb l’increment de l’activitat telemàtica que experimenten el sector jurídic i les diferents administracions públiques, invertir en millorar la dotació tecnològica de l’ICAIB per facilitar-ne l’ús entre els col·legiats; dur a terme importants millores a les plataformes i sistemes de videogravació i webinars; o activar noves iniciatives TIC al torn d’ofici.

A l’apartat d’intermediacions (on es consignen els ingressos i les despeses que es perceben i originen en activitats en què la tasca de l’ICAIB es limita només a la mediació en el cobrament i el pagament dels imports), destaca la partida de 5.690.000 euros per al pagament als professionals de l’advocacia de tots els serveis i els assumptes relacionats amb l’assistència jurídica gratuïta.

El detall de totes les partides pressupostàries es pot consultar als documents adjunts.

Pressupost 2022
Notes pressupost 2022