Els col·legiats assistents a la Junta General Ordinària celebrada el 8 d’abril aprovaren per unanimitat els pressupostos de l’ICAIB per a l’any 2021 i el compte de resultats de l’exercici 2020, les característiques principals dels quals va detallar la tresorera Irma Riera.

PRESSUPOSTOS 2021
Pel que fa als pressupostos d’enguany la tresorera va destacar, entre d’altres, les següents qüestions:

-Quotes, exempcions i bonificacions. Per vuitè any consecutiu, les quotes col·legials corrents es mantindran en els mateixos imports que es venen aplicant des de 2014 i, a la vegada, es mantenen també les exempcions i bonificacions previstes per a determinats grups de col·legiats (exempció total per a exercents majors de 70 anys i no exercents majors de 65; temporal per sis mesos per maternitat / paternitat, i bonificació del 50 per cent de la quota als col·legiats exercents de nova incorporació, durant els tres primers anys d’exercici)

-Ajudes COVID. En 2021 es farà una nova aportació extraordinària a la Fundació, de 30.000 euros, destinada a mantenir el fons especial d’ajudes COVID per a aquells col·legiats / col·legiades que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat econòmica per la incidència de la COVID-19 sobre la seva activitat .

-Nous espais col·legials a Eivissa i Inca. El pressupost de 2021 preveu, així mateix, unes partides destinades al pagament del lloguer del local contigu a la seu de l’ICAIB a Eivissa, de manera que els col·legiats i col·legiades de les Pitiüses puguin disposar d’un espai més ampli, còmode i segur quan assisteixin a realitzar qualsevol gestió col·legial o a activitats de caràcter presencial; i els 20.000,00 euros previstos per al lloguer d’un nou espai col·legial a Inca, amb idèntic objectiu i que, a més, possibiliti superar les deficiències que, en matèria d’accessibilitat, presenta la seu actual. Aquesta partida, va explicar la tresorera, és independent de la reservada per a la compra del solar i es planteja com una solució temporal.

-Despeses de personal i altres serveis professionals. En l’apartat de les despeses de personal (destinats a l’abonament dels sous i salaris de la plantilla de l’ICAIB, de la feina que duen a terme els lletrats que atenen els SOJ, el telèfon d’incidències de centraleta i les comissions d’assistència jurídica gratuïta de les tres illes, així com els derivats dels serveis d’assessorament extern que el Col·legi té contractats per al compliment de totes aquelles obligacions de caràcter especialitzat), la senyora Irma Riera va destacar l’increment de la partida destinada als serveis de neteja com a conseqüència de la necessitat d’ampliar, d’acord amb les mesures sanitàries decretades, el nombre d’hores contractades per a l’òptima desinfecció i higiene de totes les instal·lacions de l’ICAIB.

-Important millora a les aules de formació. Irma Riera va explicar que, amb posterioritat a la confecció dels pressupostos i just abans de la Junta General, la Junta de Govern va acordar incloure en pressupost una partida de 40.000 euros per dur a terme una important millora en tot el sistema tecnològic de videoconferència de la sala de formació de l’ICAIB. Això permetrà obtenir noves funcionalitats i importants avenços audiovisuals i en la connectivitat de sistema, dels quals es beneficiaran els col·legiats de Menorca i de les Pitiüses i que, a més, permetrà oferir als alumnes de Dret d’aquestes illes la possibilitat de seguir, amb garanties d’excel·lent qualitat, les classes del Màster Universitari en Advocacia sense necessitat de desplaçar-se a Mallorca.

RESULTATS EXERCICI ECONÒMIC 2020
Per unanimitat es va aprovar també el compte de resultats d’un exercici econòmic, que compta amb l’informe favorable d’auditoria i que, ha dit Irma Riera, ha estat “molt especial per la irrupció de la COVID-19, la declaració de l’Estat d’Alarma, el confinament domiciliari i la paralització, durant gairebé tres mesos, de l’activitat judicial, llevat de la considerada essencial “.

Unes circumstàncies excepcionals que, explica la tresorera, varen afectar de forma important a l’activitat professional i col·legial i “varen modificar les que fins aquell moment eren prioritats pressupostàries”.

Fruit d’aquesta afectació, va afegir, foren les decisions de condonar als col·legiats el pagament de les quotes de tres mesos, la negociació d’un servei de confirmació per l’avançament del cobrament en el torn d’ofici, l’aportació extraordinària de 50.000 euros fins a destinar 70.000 a un fons especial d’ajuda social, la contractació d’una plataforma perquè el màxim nombre de persones puguin seguir simultàniament les accions formatives en línia de l’ICAIB i l’activació de nous serveis d’utilitat per als col·legiats.

Decisions, totes elles, que, juntament amb altres factors, com la disminució de les sol·licituds de justícia gratuïta; la paralització, per agents externs, d’altres serveis que es gestionen a l’ICAIB; o l’acord de Junta de no reportar la renda de lloguer de la cafeteria situada al costat de la seu de Palma fins a setembre de 2021 per compensar, així, l’elevada inversió duta a terme a la reforma del local per la nova empresa que ha assumit la gestió del servei, varen propiciar un descens important en els ingressos finalment obtinguts el 2020.
En lògica correspondència, va afegir Irma Riera, es varen adoptar diferents mesures destinades a la contenció de les despeses, que es va veure reforçada, a més, per la impossibilitat de celebrar actes presencials a les seus col·legials.

Resultats i notes explicatives