Els col·legiats assistents a la Junta General de dia 20 de desembre varen aprovar per unanimitat el pressupostos de l’ICAIB per a l’exercici 2018 que, pel que fa a l’activitat estrictament col·legial preveu uns ingressos de 2.658.300,00 i unes despeses de 2.581 930,10 euros.

Durant la presentació dels pressupostos, Irma Riera, tresorera de l’ICAIB destacà que, per cinquè any consecutiu, es mantenen congelades les quotes col·legials corrents, de manera que aquestes es estan intactes des de l’exercici de 2014, i que es conserven totes les exempcions i bonificacions existents en el pagament de quotes (col·legiats exercents majors de 70 anys i no exercents majors de 65; exempció temporal de quatre mesos per maternitat / paternitat, i bonificació del 50% de la quota ICAIB als exercents acabats d’incorporar, durant els tres primers anys l’exercici).

Entre les novetats principals, la tresorera va destacar, pel que fa als ingressos, l’increment previst en les quantitats a percebre pels serveis institucionals, un augment que s’explica, bàsicament, en el nou creixement que s’espera en la tramitació dels NIE i en la posada en marxa del nou servei de comunicacions de contingut certificat, ambdós d’excel·lent acollida i utilització per part dels col·legiats.

En despeses, la major partida és la de personal, seguida per aquella destinada al manteniment i bon funcionament de totes les seus i instal·lacions col·legials.
Dins el pressupost destinat a ajudes i subvencions corporatives, que suma un total de 202.270,10 euros, Irma Riera va destacar l’aportació de 135.000,00 euros a la Fundació per a la Pràctica Jurídica, una quantitat que està en consonància amb el doble objectiu de proporcionar una formació permanent de qualitat als col·legiats i de facilitar el seu accés gratuït a bona part de les activitats formatives de l’ICAIB, mitjançant el sistema de bons.

En l’apartat de intermediacions, en el qual es consignen els ingressos i despeses de les activitats en les quals l’ICAIB es limita únicament a la intermediació, figuren partides corresponents a les subvencions pels serveis del Torn d’Ofici, Assistència Lletrada al Detingut, Servei de orientació Jurídica i els serveis professionals d’assistència a les víctimes de la violència de gènere, pressupostades en un total de 5.402,300 euros; així com les quotes del Consell General de l’Advocacia Espanyola i les intermediacions en assegurances.
En convenis figuren els ingressos i les despeses derivades dels convenis subscrits per l’ICAIB amb la Mutualitat de l’Advocacia i Alter Mútua, d’una banda, i amb la UIB, de l’altra, en aquest cas per oferir el Màster Universitari en Advocacia.

El pressupost preveu, a més, unes inversions per import de 86.900,00 euros que es destinaran, bàsicament, a modernització tecnològica i a accions de millora a totes les seus i les oficines de l’ICAIB.

El detall de totes les partides pressupostàries es poden consultar en els documents adjunts.

Pressupostos 2018
Nota explicativa