Recordem que la Llei 2/2007, de 15 de març, sobre societats professionals estableix per a aquestes l’obligació legal de contractar una pòlissa pròpia per cobrir la responsabilitat en què pogués incórrer la societat o el despatx i va fixar, a més, una responsabilitat subsidiària de la societat i dels professionals, socis o no, pels actes realitzats per ells i amb independència que aquests estiguin ja coberts.

En aquest sentit, i per si fos d’interès, s’informa que la companyia amb la qual l’ICAIB té subscrita la pòlissa de RC per als col·legiats exercents i inscrits, ofereix unes condicions avantatjoses per als despatxos o societats que hi vulguin subscriure amb ella l’assegurança de RC. Així, informen que per a una societat monodisciplinar que estigui composta només per advocats col·legiats i que no superi els 500.000€ de facturació, la prima total anual és de 254,65€ per a un límit de 1.100.000€ per sinistre i any.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb el departament de col·legis professionals d’Adartia: Tel.: 91 837 48 24. Email: abogados@adartia.es