Adjuntem al final d’aquestes línies l’Avantprojecte de llei d’enjudiciament criminal, aprovat en Consell de Ministres en data 24 de novembre de 2020, i en el qual es preveuen importants i molt destacades novetats processals com, entre d’altres, l’assumpció pels fiscals de la instrucció dels processos penals; la transformació del jutge instructor en jutge de garanties (tutela dels drets dels intervinents); la creació de la figura del jutge de l’Audiència preliminar, en qui recaurà la decisió sobre l’obertura de judici oral i, si escau, sobre la validesa de les proves a aportar; i moltes altres qüestions que plantegen una profunda transformació del procés penal.

L’avantprojecte planteja una vacatio legis de sis anys per a l’entrada en vigor de la llei des de l’aprovació de la mateixa.

Avantprojecte LECrim