Des de la Mutualitat de l’Advocacia recorden als col·legiats que encara no disposin de la targeta sanitària del sistema públic de salut, la conveniència que tramitin aquest document atès que, com saben, la gestió de la vacunació contra la COVID-19 es du a terme per la Conselleria de Salut als ciutadans registrats en el sistema sanitari públic.

Com saben, des de l’any 2012 els advocats i altres professionals liberals adscrits a una mutualitat professional alternativa al RETA poden ser beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

No obstant això, per a formalitzar la incorporació a el sistema i, posteriorment, obtenir la targeta sanitària, cal tramitar l’alta corresponent davant la Delegació territorial de la Seguretat Social. Una vegada que s’hagi reconegut a el sol·licitant la condició de persona assegurada o beneficiària, la persona interessada podrà sol·licitar la targeta sanitària individual i la seva inclusió en el calendari vacunal.

Més informació sobre la tramitació de la condició d’assegurat i de la targeta de el sistema públic de salut en els enllaços: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/49207 i https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/tarjeta-sanitaria-individual/sustitucion-y-renovacion-de-la-tarjeta-sanitaria