Ateses les múltiples novetats que planteja el Reial decret llei 13/2022 pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als autònoms, norma que ha entrat en vigor en data 1 de gener del 2023, la Comissió de Dret Laboral de l’ICAIB ha activat l’adreça electrònica autonomos@icaib.org, per tal que els col·legiats puguin plantejar consultes i/o dubtes sobre la seva aplicació.

Les consultes s’agruparan per temàtiques i tipologia i es remetran setmanalment a la Tresoreria General de la Seguretat Social, de manera que una vegada que aquest organisme les hagi resolt, la/les resposta/es remetran per correu electrònic a l’interessat i, en cas de que aquestes siguin dinterès o objecte comú de consulta, es publicaran també per circular.